เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางเคลือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
0850261744


นางเสาวลักษณ์ แก้วมะดัน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการนางสาววชิราภรณ์ เผยกลาง
คนงานเทศบาลตำบลดอนหวาย