เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายสมาชิกสภาเทศบาล

นายปรีชา พยุงกลาง
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย
0621306928


นายพร เผยกลาง
รองประธานสภาทศบาลตำบลดอนหวาย
0883518051


นางจตุพร ศิริอุดม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย
0879569812


นายจิตกร วิไลกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 1
0810752113


นายอุดมเดช หมายสมกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 1
0936154951


นายจำลอง วนาภรณ์
สมาชิกสภา เขตที่ 1
0879580598


นางเยาวรัตน์ ตันกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 1
0851021866


นายประสงค์ จงพึ่งกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0817097794


นายนนท์ฑวัจน์ เตชะกิจวระกูล
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0817904958


นายบุญสม แปรงกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0818767428


นายยงยุทธ แปรงกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0879580598


นายยงยุทธ์ นุชสาย
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0880791614


นายนัด ถ้ำกลาง
สมาชิกสภา เขตที่ 2
0828752579


Notice: Undefined offset: 14 in /home/donwai/domains/donwaicity.go.th/public_html/sapa.php on line 98
เทศบาลตำบลดอนหวาย