เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายหัวหน้าส่วนราชการ

นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหวาย
087-956-9812


ว่าง
รองปลัดเทศบาลฯนางสาวปฐมกร พริ้งกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
0645015949


นางสาวณณัฐ ธีระวาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0949786986


นางเคลือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0850261744


นางพิมพ์วรัตม์ ป้อมเสมาพิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0844764053


นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองช่าง
0879569812


นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
0875969812


เทศบาลตำบลดอนหวาย