เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายสำนักปลัด

นางสาวณณัฐ ธีระวาส
หัวหน้าสำนักปลัด
0949786986


นางสาวสุกัญญา พงษ์แผนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น)
0862630520


นายวิจิตร สอสกุล
นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการนางสาววรางค์ศิริ ศิริรักษ์โภคิณ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนางปวริศา เพชรสุข
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการนางสาวลัดดาวัลย์ ดอกกลาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการนายนิติพงษ์ ฟ้องพิมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนายอานนท์ สารโคกสูง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการนายบุญส่ง กาดกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวศรัญญา มหาวีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวภาฝัน อินขามป้อม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวพัทธนันทฺ พลกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุวิทย์ จุ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนายพงษ์ศักดิ์ กมลกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวรัชฏากร บาดกลาง
คนงานนางสายทอง จูงกลาง
คนงานนายธีรวัฒน์ ชอบทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์เทศบาลตำบลดอนหวาย