| หน้า 1   

696แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
372คำนำ 
371บทที่ 1 บทนำ 
370บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่ว..>>> 
369บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
368บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี 
367บทที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
366บทที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
358บทที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมิ..>>>   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th