| หน้า 1   

960036การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
946018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 
934039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561 - 2565) 
932010 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 
893ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ 
892ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบราชการ 
891หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงาน 
890วันลาพนักงานท้องถิ่น 
704แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2..>>> 
628สรุปการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563
51แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551-2555) เทศบาลตำบลดอนหวาย   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th