| หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7   ต่อไป 

990ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื..>>> 
989คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..>>> 
988ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ..>>> 
978ขั้นตอนการบริการประชาชน 
977ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
974ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมาตรการใชัพลังงานของเทศบาล 
964ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 65 
933025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
930027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้..>>> 
929027 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ..>>> 
928027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท..>>> 
927026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากร 
92201โครงสร้างส่วนราชการ  
896การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖..>>> 
894027มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล 
888ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
887ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
886รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดอนหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2564 
885ประกาศ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย ประจำปี 2564 
884คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th