หมู่บ้านในเขตเทศบาล

 
    

หมู่ที่ 1   บ้านดอนหวาย
 

 

 

หมู่ที่ 2   บ้านดอนหวาย
 

 

 

หมู่ที่ 3   บ้านหนองหวาย
 

 

 

หมู่ที่ 4   บ้านหนองตะครอง
 

 

 

หมู่ที่ 5   บ้านโนนมะกอก
 
 

หมู่ที่ 6   บ้านหนองบง
 

 

 

หมู่ที่ 7   บ้านดอนตะแบง
 

                

เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th