เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายคณะผู้บริหาร


นายธวัช ชำนาญกลาง
นากเทศมนตรีตำบลดอนหวาย
โทร.089-5811984

นายสมปอง เกตุดอน
รองนายเทศมนตรีตำบลดอนหวาย(1)
โทร.0895802913

นายประกายกาญน์ งิมสันเทียะ
รองนายเทศมนตรีตำบลดอนหวาย(2)
โทร.081-2554119


นางสาวจินตนา เผยกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.081-7575664


นายประดิษฐ ยุงกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.093-3607670

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหวาย
087-956-9812


ว่าง
รองปลัดเทศบาลฯนางสาวปฐมกร พริ้งกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
0645015949


นางสาวณณัฐ ธีระวาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0949786986


นางเคลือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0850261744


นางพิมพ์วรัตม์ ป้อมเสมาพิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0844764053


นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองช่าง
0879569812


นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
0875969812


เทศบาลตำบลดอนหวาย