เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกองคลัง

นางสาวปฐมกร พริ้งกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
0645015949


นายกษิดิศ เสาทองหลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
0885819445


นางสาวพลูทรัพย์ ประจัดกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการนางสาวกมลรส เงินโพธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการนายประวีย์ จันทร์แสง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนางวิไลพร วิไลกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเทศบาลตำบลดอนหวาย