เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย
การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          ทต.ดอนหวายข้อมูลพื้นฐาน
          01. โครงสร้างหน่วยงาน
          02. ข้อมูลผู้บริหาร
          03. อำนาจหน้าที่
          04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          ทต.ดอนหวายข่าวประชาสัมพันธ์
          07. ข่าวประชาสัมพันธ์

          ทต.ดอนหวายการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          08. Q&A
          09. Social Network


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          ทต.ดอนหวายการดำเนินงาน
          010. แผนดำเนินงานประจำปี
          011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          ทต.ดอนหวายการปฎิบัติงาน
          013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          ทต.ดอนหวายการให้บริการ
          014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          017. E-Service


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          ทต.ดอนหวายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
          019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          ทต.ดอนหวายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
          023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
          024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          ทต.ดอนหวายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          ทต.ดอนหวายการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          ทต.ดอนหวายการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          ทต.ดอนหวาย แบบสอบถามความพึงพอใจ
          ทต.ดอนหวาย เว็บบอร์ด
          033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          ทต.ดอนหวายเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No. Gift Policy
          035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          ทต.ดอนหวายการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ทต.ดอนหวายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
          038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          ทต.ดอนหวายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
          040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี


          ทต.ดอนหวายตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          ทต.ดอนหวายมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          044. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          045. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          046. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          047. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          048. มาตรการป้องกันการรับสินบน
          049. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          050. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เทศบาลตำบลดอนหวาย