เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายข้อมูลประชากร

 

ประชากร


จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบล   ดอนหวาย  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2566 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น  3,652  คน แยกเป็นชาย  1,747  คน  เพศหญิง  1,905  คน
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลดอนหวาย  ของเดือน  พฤษภาคม  2566

หมู่ที่

ชื่อหมู่่บ้าน ปี 2566 ประชากร ปี 2566 รวม
จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านดอนหวาย 380 312 373 672
2 บ้านดอนหวาย 207 307 311 607
3 บ้านหนองหวาย 167 252 260 513
4 บ้านหนองตะครอง 124 176 200 383
5 บ้านโนนมะกอก 176 282 301 587
6 บ้านหนองบง 147 206 234 442
7 บ้านดอนตะแบง 133 206 222 423
รวม 1,334 1,747 1,905 3,652

  


เทศบาลตำบลดอนหวาย