เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายข้อมูลประชากร

 

ประชากร


จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบล   ดอนหวาย  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น  3,637  คน แยกเป็นชาย  1,738  คน  เพศหญิง  1,899  คน

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลดอนหวาย  ของเดือน  กันยายน  2565

หมู่ที่

ชื่อหมู่่บ้าน ปี 2565 ประชากร ปี 2565 รวม
จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านดอนหวาย 389 311 361 672
2 บ้านดอนหวาย 203 300 307 607
3 บ้านหนองหวาย 165 255 258 513
4 บ้านหนองตะครอง 124 176 207 383
5 บ้านโนนมะกอก 175 281 306 587
6 บ้านหนองบง 146 205 237 442
7 บ้านดอนตะแบง 129 204 219 423
รวม 1,333 1,738 1,899 3,637

  


เทศบาลตำบลดอนหวาย