เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 บ้านดอนหวาย นางมาลัย    ภูช่างทอง 0921709766 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
2 บ้านดอนหวาย นางวิไลวรรณ   แย้มกสิกร 0862614328 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2
3 บ้านหนองหวาย นายณรงค์    กำบังกาย 0868693374 กำนันตำบลดอนหวาย
4 บ้านหนองตะครอง นายถนอม    สินปรุ 0817608189 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4
5 บ้านโนนมะกอก นายพนม    ถ้ำกลาง 0935965828 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5
6 บ้านหนองบง นายณรงค์    นิ่มกลาง 0987438616 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6
7 บ้านดอนตะแบง นายสุรศักดิ์    ฉันทะกลาง 0862625019 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7
จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ๘ ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 ชุมชนดอนหวายหมู่ ๑ สามัคคี นางเยาวรัตร์  ตันกลาง ประธานชุมชนฯ
2 ชุมชนหนองจะบกพัฒนา นางสมพงษ์ เซิบกลาง ประธานชุมชนฯ
3 ชุมชนบุ่งตะแบงพัฒนา นางประเทืองทิพย์ กมลกลาง ประธานชุมชนฯ
4 ชุมชนหนองหวายสามัคคี นางพิกุล  กำบังกาย ประธานชุมชนฯ
5 ชุมชนหนองตะครองสันติสุข นายมณี ชูดี ประธานชุมชนฯ
6 ชุมชนโนนมะกอกร่วมใจพัฒนา นางชนาภา  น้อมกลาง ประธานชุมชนฯ
7 ชุมชนหนองบงสามัคคี นางบุญเรือง จรจอหอ ประธานชุมชนฯ
8 ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา นางวรรณกร  เจกะโพธิ์ ประธานชุมชนฯ

 
 


เทศบาลตำบลดอนหวาย