เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายสภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ


1. การเกษตร

    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๕ คือ การปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง


2. การประมง
    -

3. การปศุสัตว์
    ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลดอนหวาย ทำการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค สุกร มีอยู่ทุกหมู่บ้าน


4. การบริการ

    -

5. การท่องเที่ยว
    บึงถนนหัก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหวาย และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง


6. อุตสาหกรรม
    -


7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
    โรงฆ่าสัตว์ จำนวน  4  แห่ง


8. แรงงาน
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ร้อยละ 85 คือ การปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 บ้านดอนหวาย นางมาลัย ภูช่างทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
2 บ้านดอนหวาย นางวิไลวรรณ  แย้มกสิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2
3 บ้านหนองหวาย นายณรงค์  กำบังกาย กำนันตำบลดอนหวาย
4 บ้านหนองตะครอง นายถนอม  สินปรุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4
5 บ้านโนนมะกอก นายพนม ถ้ำกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5
6 บ้านหนองบง นายณรงค์ นิ่มกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6
7 บ้านดอนตะแบง นายสุรศักดิ์ ฉันทะกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7
จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ๘ ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 ชุมชนดอนหวายหมู่ ๑ สามัคคี นางเยาวรัตร์  ตันกลาง ประธานชุมชนฯ
2 ชุมชนหนองจะบกพัฒนา นางสมพงษ์ เซิบกลาง ประธานชุมชนฯ
3 ชุมชนบุ่งตะแบงพัฒนา นางประเทืองทิพย์ กมลกลาง ประธานชุมชนฯ
4 ชุมชนหนองหวายสามัคคี นางพิกุล  กำบังกาย ประธานชุมชนฯ
5 ชุมชนหนองตะครองสันติสุข นายมณี ชูดี ประธานชุมชนฯ
6 ชุมชนโนนมะกอกร่วมใจพัฒนา นางชนาภา  น้อมกลาง ประธานชุมชนฯ
7 ชุมชนหนองบงสามัคคี นางบุญเรือง จรจอหอ ประธานชุมชนฯ
8 ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา นางวรรณกร  เจกะโพธิ์ ประธานชุมชนฯ

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย