เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายสภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนสำหรับพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
       
2. การสาธารณสุข      
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
- อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  ๑๐๐      


3. ยาเสพติด
    - เทศบาลตำบลดอนหวายได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่


4. การสังคมสงเคราะห์
    -  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดอนหวาย

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย