เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายวิสัยทัศน์/พันธกิจ

                                     วิสัยทัศน์

                  "มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  ยึดหลักธรรมมาภิบาล"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1) การพัฒนาบึงถนนหักให้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบล ดอนหวาย
2) การพัฒนาระบบบริหารราชการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มรายได้และบรรเทาปัญหาความยากจน
4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างเข้มแข็งโดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
6) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7) จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร
8) สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรโดยเน้นเรื่องของการเกษตรอินทรีย์พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1) การพัฒนาบึงถนนหักให้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบล ดอนหวาย
2) การพัฒนาระบบบริหารราชการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มรายได้และบรรเทาปัญหาความยากจน
4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างเข้มแข็งโดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
6) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7) จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร
8) สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรโดยเน้นเรื่องของการเกษตรอินทรีย์   


เทศบาลตำบลดอนหวาย