เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายการบริการขั้นพื้นฐาน

 

ระบบบริหารพื้นฐาน


1. การคมนาคมขนส่ง
    การคมนาคมในเทศบาลตำบลดอนหวายมีเส้นทางหลักดังนี้
    - เส้นทางสายมิตรภาพ (นครราชสีมา – ขอนแก่น) สามารถติดต่อตำบลโตนด  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
    - เส้นทางสายมิตรภาพ – โนนสูง สามารถติดต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
    - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนดิน


2. การไฟฟ้า
    เทศบาลตำบลดอนหวาย มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้าน มีไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน แต่จำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงในส่วนของไร่นาของเกษตร


3. การประปา
    - มีจำนวน ๒ แห่ง


4. โทรศัพท์
    - ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่


5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
    - ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด คือ ที่ทำหารไปรษณีย์โนนสูง ที่อยู่ ๑๔๔ ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย