เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายแหล่งท่องเที่ยว

 

การท่องเที่ยว


    บึงถนนหัก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหวาย และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย