เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายวัด/โรงเรียน

 

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนสำหรับพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

 วัด

  - วัดดอนหวาย

  - วัดโนนมะกอก

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย