เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายประวัติความเป็นมา

                                                                   ประวัติเทศบาลตำบลดอนหวาย

เทศบาลตำบลดอนหวายเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลโตนด ก่อนที่จะแยกจากตำบลโตนดเป็นตำบลดอนหวาย มี 19 หมู่บ้านโดย
    หมู่ที่ 1 บ้านดอนหวาย
    หมู่ที่ 2 บ้านด่านทองหลาง
    หมู่ที่ 3 บ้านด่านเกวียน
    หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะกอก
    หมู่ที่ 5 บ้านโตนดเก่า
    หมู่ที่ 6 บ้านโตนด
    หมู่ที่ 7 บ้านโตนด
    หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมน
    หมู่ที่ 9 บ้านขาม
    หมู่ที่ 10 ไม่ทราบหมู่บ้าน
    หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะแบง
    หมู่ที่ 12 บ้านสะเดาเอน
    หมู่ที่ 13 บ้านหนองงูเหลือม
    หมู่ที่ 14 บ้านดอนหวาย
    หมู่ที่ 15 บ้านโตนดเก่า
    หมู่ที่ 16 บ้านใหม่สะเดาเอน
    หมู่ที่ 17 บ้านหนองบง
    หมู่ที่ 18 บ้านหนองหวาย
    หมู่ที่ 19 บ้านหนองตะครอง

      ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดเขตเสนอแต่งตั้งเขตตำบลดอนหวาย ซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนาม ๒๘ สิงหาคม  มีผล 15 กันยายน 2536 เป็นต้นมา แยกจากตำบลโตนดมาเป็นตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวายที่แยกออกมี ๗ หมู่บ้าน ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านดอนหวาย โอนจาก หมู่ที่ 1 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 2 บ้านดอนหวาย โอนจาก หมู่ที่ 14 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย โอนจาก หมู่ที่ 18 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะครอง โอนจาก หมู่ที่ 19 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 5 บ้านโนนมะกอก โอนจาก หมู่ที่ 4 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 6 บ้านหนองบง โอนจาก หมู่ที่ 17 ตำบลโตนด
     หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะแบง โอนจาก หมู่ที่ 11 ตำบลโตนด
     

                                                  มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านกลอ หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางหลวง 2067 บริเวณพิกัด ที บี 072748
ไปตามทางเกวียน สิ้นสุดที่บ้าน จันดุม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ และบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลบิง บริเวณพิกัด ที บี 088746 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านจันดุม หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่ และบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 8 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด ที บี 088746
ไปตามลำเหมือง จนถึงถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา – ขอนแก่น สิ้นสุดที่ถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา – ขอนแก่น ตำบลบิง และตำบลโตนด บริเวณพิกัด ที บี 100726
ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร


ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านบิง ตำบลบิง และบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลโตนด โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากบริเวณพิกัด ที บี 100726 ไปตามถนนสายมิตรภาพนครราชสีมา – ขอนแก่น
สิ้นสุดที่บ้านหนองงูเหลือมน้อย ตำบลโตนด บริเวณพิกัด ที บี 049703 ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองงูเหลือมน้อย ตำบลโตนด โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา – ขอนแก่น
บริเวณพิกัด ที บี 049703 ไปตามทางเกวียน จนถึงบ้านดอนตะแบง ตำบลดอนหวาย บริเวณพิกัด ที บี ๐๕๖๗๒๓ ไปตามทุ่งนา สิ้นสุดที่ บ้านกลอ ตำบลใหม่ บริเวณทางหลวง 2067
บริเวณพิกัด ที บี 072748 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ต่อมา เมื่อ 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้งสภาตำบลทั่วประเทศ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2542
ตำบลดอนหวายก็เช่นกัน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2542 โดยกำหนดพื้นที่ตำบลดอนหวาย สภาตำบลทั้งตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ใช้ชื่อตำบลเดิมก่อนจัดตั้ง
คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย นั่นเอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายได้เสนอเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทย ขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย
ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลดอนหวาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนหวาย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย