เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกองช่าง

นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
0879569812


นายชัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.นายมนูญ ทิพย์รมณ์
เจ้าพนักงานประปา ชำนาญงานนายสุรพงษ์ พรมเจียม
ผู้ช่วยวิศวกรโยธานายพิศ เผยกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางเทศบาลตำบลดอนหวาย