เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกองการศึกษา

นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0879569812


นางศิริญภัธค์ พิลาแดง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการนางสุพัตรา ชูดี
ครู อันดับ คศ.1นางสาวชุลีพร คะเชนทร์ชาติ
ผู้ดูแลเด็กนายรังสรรค์ แก้วมะดัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหวาย