เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกองการศึกษา

นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0949099135


นางศิริญภัธค์ พิลาแดง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการนางสุพัตรา ชูดี
ครู อันดับ คศ.1นางสาวชุลีพร คะเชนทร์ชาติ
ผู้ดูแลเด็กนายรังสรรค์ แก้วมะดัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหวาย