*   การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 13 มิ.ย. 65 ]
การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากสามแยกบ้านนางแตงอ่อน ซอยตะคุ - สามแยกบ้านนายโต๋ บุญกลาง)
2. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากสามแยกบ้านนายสมบุญ อุดมชุม - บ้านนายสมพงค์ บุตรวงศ์นรา)
3. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากบ้านนายนฤพล คงกลาง ถึงบริเวณสี่แยกหนองสมอ)

มีผู้เปิดภาพกิจกรรมนี้   47   ครั้ง

  กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th